Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Belgian Craft Beers

Inhoudsopgave:
Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Herroepingsrecht
Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel   8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel   9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Naam: Belgian Craft Beers
Vestigingsadres: Veldhoek 27, 6741 MP Nederland
E-mailadres: Sales@belgiancraftbeers.com
Kvk: 85407437
Btw-identificatienummer: NL002146114B75

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument binnen de Europese Unie.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
• de prijs inclusief belastingen;
• de eventuele kosten van verzending;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
• de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
• of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
• de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
• de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
• de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
• de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
2. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven  in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. voor hygiënische producten en bieren waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 9 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
5. De garantie geldt niet indien:
• De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
• De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
• De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (bier abonnementen inbegrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
• te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

Artikel 13 – Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
Artikel 14 – Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
Artikel 15 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 17 – Leeftijdsgrens

Bestellingen zijn alleen toegestaan aan diegene die 18 jaar of ouder zijn. Mocht blijken tijdens levering dat de bestelling wordt geplaatst of afgeleverd aan iemand jonger dan 18 jaar dan zal de bestelling automatisch worden geannuleerd. De kosten van deze annulering bedragen €7,50 en zijn voor rekening van de consument.

General Conditions Belgian Craft Beers

Table of contents:

Article 1 – Definitions
Article 2 – Identity of the entrepreneur
Article 3 – Applicability
Article 4 – The offer
Article 5 – The agreement
Article 6 – Exclusion of right of withdrawal
Article 7 – The price
Article 8 – Conformity and warranty
Article 9 – Delivery and implementation
Article 10 – Duration transactions: duration, cancellation and extension
Article 11 – Payment
Article 12 – Complaints procedure
Article 13 – Disputes
Article 14 – Additional or deviating provisions

Article 1 – Definitions In these conditions the following terms have the following meanings:
1. Reflection period: the period within which the consumer can make use of his right of withdrawal;
2. Consumer: the natural person who does not act in the exercise of a profession or business and who enters into a distance contract with the entrepreneur;
3. Day: calendar day;
4. Duration transaction: a distance contract with regard to a series of products and / or services, the delivery and / or purchase obligation of which is spread over time;
5. Durable medium: any means that enables the consumer or entrepreneur to store information that is addressed to him personally in a way that enables future consultation and unaltered reproduction of the stored information.
6. Right of withdrawal: the option for the consumer to cancel the distance contract within the cooling-off period;
7. Model form: the model withdrawal form that the entrepreneur makes available that a consumer can fill in if he wants to make use of his right of withdrawal.
8. Entrepreneur: the natural or legal person who offers products and / or services to consumers from a distance;
9. Distance contract: an agreement whereby, within the framework of a system organized by the entrepreneur for the distance sale of products and / or services, up to and including the conclusion of the agreement, only one or more techniques for communication distance;
10. Technology for distance communication: means that can be used to conclude an agreement, without the consumer and entrepreneur being together in the same room at the same time.
11. General Terms and Conditions: the present General Terms and Conditions of the entrepreneur.

Article 2 – Identity of the entrepreneur
Name: Belgian Craft Beers
Business address: Aarledijk 82, 2382 Poppel
Email address: Sales@belgiancraftbeers.com
CBE number: 0683602451
VAT identification number: BE0683602451

Article 3 – Applicability
1. These general terms and conditions apply to every offer from the entrepreneur and to every distance contract and orders between the entrepreneur and consumer outside the European Union.
2. Before the distance contract is concluded, the text of these general terms and conditions will be made available to the consumer. If this is not reasonably possible, before the distance contract is concluded, it will be indicated that the general terms and conditions can be viewed at the entrepreneur and that they will be sent free of charge as soon as possible at the request of the consumer.
3. If the distance contract is concluded electronically, contrary to the previous paragraph and before the distance contract is concluded, the text of these general terms and conditions can be made available to the consumer electronically in such a way that they are consumer can be easily stored on a durable data carrier. If this is not reasonably possible, before the distance contract is concluded, it will be indicated where the general terms and conditions can be inspected electronically and that they will be sent free of charge electronically or otherwise at the request of the consumer.
4. In the event that specific product or service conditions apply in addition to these general terms and conditions, the second and third paragraphs apply mutatis mutandis and in the event of conflicting general terms and conditions, the consumer can always rely on the applicable provision that applies to him / her. most beneficial.
5. If one or more provisions in these general terms and conditions are at any time wholly or partially invalid or destroyed, then the agreement and these terms and conditions will remain in force and the relevant provision will be replaced immediately in mutual consultation by a provision that as close as possible to the purport of the original.
6. Situations that are not regulated in these general terms and conditions must be assessed “in the spirit” of these general terms and conditions.
7. Uncertainties about the explanation or content of one or more provisions of our terms and conditions should be explained “in the spirit” of these general terms and conditions.

Article 4 – The offer
1. If an offer has a limited period of validity or is made subject to conditions, this will be explicitly stated in the offer.
2. The offer is without obligation. The entrepreneur is entitled to change and adapt the offer.
3. The offer contains a complete and accurate description of the products and / or services offered. The description is sufficiently detailed to enable the consumer to make a proper assessment of the offer. If the entrepreneur uses images, these are a true representation of the products and / or services offered. Obvious mistakes or errors in the offer are not binding for the entrepreneur.
4. All images, specifications and data in the offer are indicative and cannot give rise to compensation or termination of the agreement.
5. Images accompanying products are a true representation of the products offered. The entrepreneur cannot guarantee that the displayed colors exactly match the real colors of the products.
6. Each offer contains such information that it is clear to the consumer what rights and obligations are attached to accepting the offer. This concerns in particular:
• the price excluding taxes;
• the possible costs of shipping;
• the way in which the agreement will be concluded and which actions are required for this;
• whether or not the right of withdrawal applies;
• the method of payment, delivery and implementation of the agreement;
• the term for accepting the offer, or the term within which the entrepreneur guarantees the price;
• the level of the rate for distance communication if the costs of using the technique for distance communication are calculated on a basis other than the regular basic rate for the means of communication used; • whether the agreement will be archived after it has been concluded, and if so, how it can be consulted by the consumer; • the way in which the consumer, before concluding the agreement, can check the information provided by him under the agreement and, if necessary, restore it;
• any other languages ​​in which, in addition to Dutch, the agreement can be concluded;
• the behavioral codes to which the entrepreneur is subject and the way in which the consumer can consult these behavioral codes electronically; and
• the minimum duration of the distance contract in the event of an extended transaction.

Article 5 – The agreement
1. Subject to the provisions of paragraph 4, the agreement is concluded at the moment the consumer accepts the offer and meets the corresponding conditions.
2. If the consumer has accepted the offer electronically, the trader will immediately confirm receipt of the acceptance of the offer electronically. As long as the receipt of this acceptance has not been confirmed by the entrepreneur, the consumer can dissolve the agreement.
3. If the agreement is concluded electronically, the entrepreneur will take appropriate technical and organizational measures to secure the electronic transfer of data and he will ensure a safe web environment. If the consumer can pay electronically, the entrepreneur will take appropriate security measures.
4. The entrepreneur can – within the legal framework – inquire whether the consumer can meet his payment obligations, as well as all those facts and factors that are important for a responsible conclusion of the distance contract. If, on the basis of this investigation, the entrepreneur has good reasons not to enter into the agreement, he is entitled to refuse an order or request or to attach special conditions to the implementation.
5. The entrepreneur will send the following information with the product or service to the consumer, in writing or in such a way that it can be stored by the consumer in an accessible manner on a durable medium:
a.the visiting address of the business location of the entrepreneur where the consumer can go with complaints;
b. the conditions under which and the way in which the consumer can make use of the right of withdrawal, or a clear statement regarding the exclusion of the right of withdrawal;
c. information about guarantees and existing service after purchase;
d. the information included in article 4 paragraph 3 of these conditions, unless the entrepreneur has already provided this information to the consumer prior to the execution of the agreement e. the requirements for terminating the agreement if the agreement has a duration of more than one year or is indefinite.
1. In the event of an extended transaction, the provision in the previous paragraph applies only to the first delivery.
2. Each agreement is entered into under the suspensive conditions of sufficient availability of the products concerned.

Article 6 – Exclusion of right of withdrawal
1. The entrepreneur can exclude the consumer’s right of withdrawal for products as described in paragraphs 2 and 3. The entrepreneur can apply his right of withdrawal until the goods have left the European Union.
2. Exclusion of the right of withdrawal is only possible for products:
a.that have been created by the entrepreneur in accordance with the specifications of the consumer;
b. that are clearly personal in nature;
c. that cannot be returned due to their nature;
d. that can spoil or age quickly;
e. for hygienic products and beers of which the consumer has broken the seal.

Article 7 – The price
1. During the period of validity stated in the offer, the prices of the products and / or services being offered will not be increased.
2. Contrary to the previous paragraph, the entrepreneur can offer products or services whose prices are subject to fluctuations in the financial market and over which the entrepreneur has no influence, at variable prices. This link to fluctuations and the fact that any stated prices are target prices are stated in the offer.
3. Price increases within 3 months after the conclusion of the agreement are only permitted if they are the result of statutory regulations or provisions.
4. Price increases from 3 months after the conclusion of the agreement are only permitted if the entrepreneur has stipulated this and:
a. they are the result of statutory regulations or provisions; or
b. the consumer has the authority to cancel the agreement on the day on which the price increase takes effect.
1. The prices stated in the offer of products or services exclude VAT.
2. All prices are subject to printing and typesetting errors. No liability is accepted for the consequences of printing and typing errors. In case of printing and typing errors, the entrepreneur is not obliged to deliver the product at the wrong price.
3. All prices are excluding possible customs duties, excise duties and excluding VAT. 

Article 8 – Conformity and Warranty
1. The entrepreneur guarantees that the products and / or services comply with the agreement, the specifications stated in the offer, the reasonable requirements of reliability and / or usability and the legal requirements existing on the date of the conclusion of the agreement. provisions and / or government regulations. If agreed, the entrepreneur also guarantees that the product is suitable for other than normal use.
2. A guarantee provided by the entrepreneur, manufacturer or importer does not affect the legal rights and claims that the consumer can assert against the entrepreneur on the basis of the agreement.
3. Any defects or incorrectly delivered products must be reported to the entrepreneur in writing within 1 week after delivery. Return of the products must be in the original packaging and in new condition.
4. The entrepreneur’s warranty period corresponds to the manufacturer’s warranty period. However, the entrepreneur is never responsible for the ultimate suitability of the products for each individual application by the consumer, nor for any advice regarding the use or application of the products.
5. The warranty does not apply if:
• The consumer has repaired and / or processed the delivered products himself or had it repaired and / or processed by third parties;
• The delivered products have been exposed to abnormal circumstances or are otherwise handled carelessly or are contrary to the instructions of the entrepreneur and / or have been treated on the packaging;
• The inadequacy is wholly or partly the result of regulations that the government has made or will make with regard to the nature or quality of the materials used.

Article 9 – Delivery and implementation
1. The entrepreneur will take the greatest possible care when receiving and implementing orders for products and when assessing applications for the provision of services.
2. The place of delivery is the address that the consumer makes known to the company.
3. With due observance of what is stated in paragraph 4 of this article, the company will execute accepted orders expeditiously, but no later than 30 days, unless the consumer has agreed to a longer delivery period. If the delivery is delayed, or if an order cannot or only partially be executed, the consumer will be notified of this no later than 30 days after placing the order. In that case, the consumer has the right to terminate the agreement without costs. The consumer is not entitled to compensation. 4. All delivery times are indicative. The consumer cannot derive any rights from any stated terms. Exceeding a term does not entitle the consumer to compensation.
5. In case of dissolution in accordance with paragraph 3 of this article, the entrepreneur will refund the amount that the consumer has paid as soon as possible, but no later than 14 days after dissolution.
6. If delivery of an ordered product proves impossible, the entrepreneur will endeavor to provide a replacement article. At the latest upon delivery, it will be stated in a clear and comprehensible manner that a replacement item is being delivered. For replacement items right of withdrawal can not be excluded. The costs of a possible return shipment are for the account of the entrepreneur.
7. The risk of damage and / or loss of products rests with the entrepreneur until the moment of delivery to the consumer or a representative designated in advance and announced to the entrepreneur, unless expressly agreed otherwise.

Article 10 – Duration transactions: duration, cancellation and extension Termination
1. The consumer can terminate an agreement that has been entered into for an indefinite period and which extends to the regular delivery of products or services, at any time with due observance of the agreed cancellation rules and a notice period of no more than one month.
2. The consumer can terminate an agreement that has been entered into for a definite period and which extends to the regular delivery of products (including beer subscriptions) or services, at any time by the end of the specified term, with due observance of the agreed cancellation rules and a notice period. of no more than one month.
3. The consumer can cancel the agreements mentioned in the previous paragraphs:
• cancel at any time and not be limited to cancellation at a specific time or in a specific period;

Article 11 – Payment
1. Unless otherwise agreed, the amounts owed by the consumer must be paid within 7 working days after the start of the reflection period as referred to in Article 6 paragraph 1. In the event of an agreement to provide a service, this period after the consumer has received confirmation of the agreement.
2. The consumer has the duty to report inaccuracies in provided or stated payment details to the entrepreneur without delay.
3. In the event of non-payment of the consumer, the entrepreneur has the right, subject to legal restrictions, to charge the reasonable costs made known to the consumer in advance.

Article 12 – Complaints procedure
1. The entrepreneur has a well-publicized complaints procedure and handles complaints in accordance with this complaints procedure.
2. Complaints about the implementation of the agreement must be fully and clearly described and submitted to the entrepreneur within 7 days, after the consumer has discovered the defects.
3. Complaints submitted to the entrepreneur will be answered within a period of 14 days from the date of receipt. If a complaint requires a foreseeable longer processing time, the entrepreneur will reply within 14 days with a notice of receipt and an indication when the consumer can expect a more detailed answer.
4. If the complaint cannot be resolved by mutual agreement, a dispute arises that is subject to the dispute settlement procedure.
5. A complaint does not suspend the obligations of the entrepreneur, unless the entrepreneur indicates otherwise in writing.
6. If a complaint is found to be well-founded by the entrepreneur, the entrepreneur will replace or repair the delivered products free of charge, at his choice.

Article 13 – Disputes
1. Contracts between the entrepreneur and the consumer to which these general terms and conditions apply are exclusively governed by Belgian law. Even if the consumer lives abroad. 2. The Vienna Sales Convention does not apply.

Article 14 – Additional or deviating provisions
Additional provisions or provisions deviating from these general terms and conditions may not be to the detriment of the consumer and must be recorded in writing or in such a way that they can be stored by the consumer in an accessible manner on a durable data carrier.

Article 15 – Age limit
Orders are only allowed to those who are 21 years or older. Should it appear during delivery that the order is being placed or delivered to someone younger than 21 years old, the order will be automatically canceled. The costs of this cancellation are € 7.50 and are for the account of the consumer.